Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug w ramach platformy do szkole┼ä online

Niniejszy Regulamin zosta┼é sporz─ůdzony i opublikowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) obowi─ůzuj─ůcej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udost─Öpniany U┼╝ytkownikom nieodp┼éatnie w formie, która umo┼╝liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za po┼Ťrednictwem Platformy.

§1 Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) okre┼Ťla zasady korzystania z serwisu internetowego dost─Öpnego pod adresem https://infoshareacademy.online (dalej: Platforma) oraz zasady zakupu i dost─Öpu do Kursów oferowanych przez Us┼éugodawc─Ö oraz dost─Öpnych certyfikatów.
  2. Korzystaj─ůc z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje si─Ö pod adresem https://www.infoshareacademy.online/regulamin oraz polityki prywatno┼Ťci, która stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Regulaminu pod adresem https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
  3. W┼éa┼Ťcicielem Platformy jest:  iSA online spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego pod numerem KRS 0000805596, posiadaj─ůc─ů NIP: 8513241799, REGON: 384449870, kapita┼é zak┼éadowy 5.800,00 PLN wniesiony w ca┼éo┼Ťci adres e-mail: [email protected] (dalej: Us┼éugodawca
  4. U┼╝ytkownikiem/Klientem w rozumieniu Regulaminu jest ka┼╝da osoba, odwiedzaj─ůca lub korzystaj─ůca z us┼éug Platformy przez przegl─ůdark─Ö internetow─ů w tym w szczególno┼Ťci dokonuj─ůca zakupu us┼éug lub towarów na Platformie lub korzystaj─ůca z Platformy i jej zasobów w oparciu o indywidualne ┼Ťcie┼╝ki dost─Öpu.
  5. Udost─Öpnienie U┼╝ytkownikowi oferty Us┼éugodawcy za po┼Ťrednictwem Platformy jest bezp┼éatne.
   W szczególno┼Ťci samo przegl─ůdanie oferty Us┼éugodawcy nie podlega op┼éacie. Koszty ponoszone przez U┼╝ytkownika s─ů zwi─ůzane wy┼é─ůcznie z nabywaniem Us┼éug i prawa korzystania z nich na u┼╝ytek w┼éasny. Koszty te nie zale┼╝─ů od tego, na ilu urz─ůdzeniach U┼╝ytkownik korzysta z Platformy, a U┼╝ytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do ka┼╝dej zakupionej Us┼éugi. Informacje o szkoleniach/kursach podane na stronach internetowych https://sklep.infoshareacademy.online  w szczególno┼Ťci ich opisy oraz ceny nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  6. Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci Us┼éugodawcy jest udost─Öpnianie U┼╝ytkownikowi oferty oraz umo┼╝liwienie mu dokonania zakupu w tym zrealizowania p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem operatora p┼éatno┼Ťci obs┼éuguj─ůcego Platform─Ö oraz realizacji procesu szkoleniowego (dalej: Us┼éuga) zamówionych szkole┼ä i/lub egzaminów na Platformie, je┼Ťli takie b─Öd─ů dost─Öpne w danej ofercie jak tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ťci zakupu certyfikatu w przypadku kursów, które taki certyfikat zapewniaj─ů. Us┼éugodawca zapewnia certyfikaty w ramach platformy http://edube.org/.
  7. W rozumieniu Regulaminu przez Us┼éug─Ö nale┼╝y rozumie─ç: ca┼éy proces szkoleniowy realizowany w ramach platformy e-learningowej nale┼╝─ůcej do Us┼éugodawcy w spersonalizowanym dla ka┼╝dego u┼╝ytkownika trybie, umo┼╝liwiaj─ůcym rozpocz─Öcie nauki w dowolnym, wybranym momencie oraz organizacj─Ö czasow─ů dostosowan─ů do potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci  U┼╝ytkownika,  maj─ůce posta─ç elektronicznych materia┼éów audiowizualnych  szkolenia, obejmuj─ůce wyk┼éady, warsztaty, zaj─Öcia, przyk┼éady kodowania, prezentacje, dokumenty elektroniczne, zadania do indywidualnego wykonania czy testy weryfikuj─ůce poziom nabytych umiej─Ötno┼Ťci, które s─ů Utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Na korzystanie z Utworów Us┼éugodawca udziela licencji zgodnie z Regulaminem. Us┼éuga mo┼╝e by─ç tak┼╝e realizowana w modu┼éach udost─Öpnianych U┼╝ytkownikowi w odcinkach czasowych, okre┼Ťlonych ka┼╝dorazowo w opisie danego kursu, szkolenia (dalej: jako Modu┼é) . Ponadto w zakres Us┼éugi wchodzi tak┼╝e przeprowadzenie Testu Certyfikuj─ůcego, który mo┼╝e mie─ç posta─ç testów sprawdzaj─ůcych wiedz─Ö w formie pyta┼ä zamkni─Ötych i/lub otwartych, czy te┼╝ zada┼ä praktycznych, opartych na realizowanym w ramach Szkolenia materiale. Warunkiem zaliczenia Testu Certyfikuj─ůcego i uzyskaniem Certyfikatu jest osi─ůgni─Öcie minimum 80% pozytywnych odpowiedzi. Wystawienie Certyfikatu uko┼äczenia szkolenia/kursu mo┼╝liwe jest po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia/kursu,spe┼énieniu wymogów formalnych uko┼äczenia szkolenia/kursu i nast─Öpuje w j─Özyku polskim w formie elektronicznego dokumentu w formacie PDF lub w j─Özyku, w jakim Kurs/Szkolenie by┼éy prowadzone. 
  8. Warunkiem korzystania z Platformy, jest za┼éo┼╝enie przez U┼╝ytkownika, indywidualnego Konta U┼╝ytkownika, akceptacja Regulaminu oraz wyra┼╝enie stosownych zgód zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych U┼╝ytkownika. Akceptacja przez U┼╝ytkownika postanowie┼ä Regulaminu jest równoznaczna ze z┼éo┼╝eniem przez U┼╝ytkownika o┼Ťwiadczenia, i┼╝ zapozna┼é si─Ö z niniejszym Regulaminem, zrozumia┼é jego tre┼Ť─ç oraz w pe┼éni akceptuje jego postanowienia. Konto U┼╝ytkownika zak┼éadane jest na etapie wype┼éniania formularza pierwszego Zamówienia sk┼éadanego przez potencjalnego u┼╝ytkownika i wy┼é─ůcznie po jego pomy┼Ťlnym op┼éaceniu, przy czym nast─Öpuje automatycznie w ramach procesu z┼éo┼╝enia Zamówienia. 
  9. Konto U┼╝ytkownika - jest to przestrze┼ä serwisowa Platformy, dost─Öpna dla U┼╝ytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i has┼éa, umo┼╝liwiaj─ůca m.in. dost─Öp do zakupionych szkole┼ä oraz zamieszczanie danych, które s─ů wykorzystywane przez Us┼éugodawc─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie. Dost─Öp do Konta U┼╝ytkownika mo┼╝liwy jest w ramach funkcjonalno┼Ťci Zaloguj si─Ö https://www.infoshareacademy.online/login
  10. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 221 jest to osoba fizyczna dokonuj─ůca z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej, niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, handlow─ů lub zawodow─ů. Miejscem ┼Ťwiadczenia Us┼éug na rzecz Konsumenta jest co do zasady Rzeczpospolita Polska oraz obszar Unii Europejskiej (dalej: jako UE). Us┼éugodawca umo┼╝liwia sprzeda┼╝ swoich Us┼éug osobom fizycznym posiadaj─ůcym siedzib─Ö, sta┼ée miejsce zamieszkania lub zwyk┼ée miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE, przy czym  taka sprzeda┼╝, nie b─Ödzie traktowana jako sprzeda┼╝ konsumencka a tym samym nie ma mo┼╝liwo┼Ťci odst─ůpienia od Umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç.
  11. JDZG - oznacza U┼╝ytkownika b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, przedsi─Öbiorc─ů prowadz─ůcym jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů zgodnie z ustaw─ů prawo przedsi─Öbiorców z dnia 06 marca 2018 r. (Dz.U.2021.162 t.j), któremu ustawa o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j z pó┼║n. zm.) na podstawie art. 38a w zwi─ůzku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. , przyznaje prawo do odst─ůpienia od Umowy w zwi─ůzku z zawarciem jej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny. 
  12. Podmiot trzeci - osoba fizyczna w tym prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, która zarejestrowa┼éa si─Ö na Platformie i dokona┼éa zakupu na rzecz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako U┼╝ytkownik.
  13. Profil U┼╝ytkownika - sekcja platformy, w której u┼╝ytkownik mo┼╝e umie┼Ťci─ç swoje dane takie jak: imi─Ö, nazwisko, zdj─Öcie profilowe, link do profilu na serwisie GitHub, has┼éo, adres email, a tak┼╝e dane do faktury: imi─Ö i nazwisko lub nazwa firmy, adres, miasto, kod pocztowy, numer NIP. 
  14. Przedsprzeda┼╝ - mo┼╝liwo┼Ť─ç zakupy Us┼éugi przez U┼╝ytkownika, przez okre┼Ťlony w warunkach Przedsprzeda┼╝y okres, zanim zostanie ona wprowadzona na Platformie do u┼╝ytkowania  (w tym zanim zostanie udost─Öpniona do regularnej sprzeda┼╝y) po ni┼╝szej ni┼╝ podstawowa cenie. Przedsprzeda┼╝ mo┼╝e by─ç po┼é─ůczona z dodatkowymi benefitami, oferowanymi U┼╝ytkownikowi na Platformie. 
  15. Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta, zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y, okre┼Ťlaj─ůce w szczególno┼Ťci rodzaj i liczb─Ö zakupywanych Us┼éug. Rozwi─ůzanie funkcjonalne w postaci formularza Zamówienia, udost─Öpniane jest przez Us┼éugodawc─Ö na stronie https://sklep.infoshareacademy.online/zamowienie tj. w sklepie internetowym prowadzonym przez Us┼éugodawc─Ö .
  16. Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç – umowa zawarta z Konsumentem lub JDZG, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleg┼éo┼Ť─ç, bez jednoczesnej fizycznej obecno┼Ťci stron, z wy┼é─ůcznym wykorzystaniem jednego lub wi─Ökszej liczby ┼Ťrodków porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç do chwili zawarcia umowy w┼é─ůcznie.
  17. Operator p┼éatno┼Ťci - podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci online jest Blue Media S.A. z siedzib─ů w Sopocie, za po┼Ťrednictwem platformy p┼éatniczej: Blue Media. 
  18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j. z pó┼║n. zm.);
  19. Polityka prywatno┼Ťci - zbiór informacji na temat zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych Zamawiaj─ůcego dost─Öpny pod adresem https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
  20. Strona internetowa iSA online - strona prowadzona przez Us┼éugodawc─Ö i udost─Öpniana pod adresem: https://www.infoshareacademy.online/ 
  21. Sklep internetowy iSA online (te┼╝ jako: Sklep) - sklep prowadzony przez Us┼éugodawc─Ö, umo┼╝liwiaj─ůcy nabycie kursów i szkole┼ä online, dost─Öpny pod adresem: https://sklep.infoshareacademy.online/ 
  22. Certyfikat - formalne, mi─Ödzynarodowe po┼Ťwiadczenie kompetencji nabytych przez Uczestnika  w wyniku udzia┼éu w Kursie, uzyskane  po przyst─ůpieniu do egzaminu dost─Öpnego na platformie http://edube.org/
  23. Voucher certyfikatu - zindywidualizowany numer, uzyskany od Usługodawcy w wyniku wyboru przez Uczestnika w ramach realizacji danego Kursu, opcji zakupu certyfikatu.

§2 Wymagania techniczne

 1. Platforma oraz Sklep wymagaj─ů odpowiednio skonfigurowanego komputera pod┼é─ůczonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalno┼Ťci Platformy mo┼╝liwe jest równie┼╝ przy u┼╝yciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawid┼éowego korzystania ze wszystkich funkcjonalno┼Ťci Platformy, oprogramowanie i sprz─Öt U┼╝ytkownika musz─ů spe┼énia─ç okre┼Ťlone wymagania techniczne opisane pod adresem: https://infoshareacademy.online/wymagania_techniczne.
 3. Us┼éugodawca nie bierze odpowiedzialno┼Ťci za utrudnienia w korzystaniu z us┼éugi, wynikaj─ůce z b┼é─Ödnej konfiguracji oprogramowania lub sprz─Ötu U┼╝ytkownika, b─ůd┼║ wynikaj─ůce z problemów ze sprz─Ötem lub ┼é─ůczem internetowym U┼╝ytkownika.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§3 Konto u┼╝ytkownika

 1. Utworzenie zindywidualizowanego Konta U┼╝ytkownika jest konieczne do korzystania przez U┼╝ytkownika z Platformy oraz ze ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem Platformy Us┼éug.
 2. W┼éa┼Ťcicielem Konta U┼╝ytkownika na Platformie mo┼╝e by─ç wy┼é─ůcznie osoba fizyczna.
 3. Osoby fizyczne nieposiadaj─ůce zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych lub posiadaj─ůce ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych (w tym osoby, które nie uko┼äczy┼éy 18 roku ┼╝ycia) mog─ů za┼éo┼╝y─ç Konto U┼╝ytkownika wy┼é─ůcznie, je┼Ťli uzyskaj─ů zgod─Ö przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Za┼éo┼╝enie konta na Platformie jest bezp┼éatne przy czym jest nierozerwalnie po┼é─ůczone z z┼éo┼╝eniem i op┼éaceniem (lub podaniem kodu dost─Öpu, rabatowego) pierwszego Zamówienia. Konto mo┼╝e s┼éu┼╝y─ç do realizacji Us┼éug odp┼éatnych, nieodp┼éatnych czy te┼╝ Us┼éug, do których dost─Öp zosta┼é zapewniony za zgod─ů U┼╝ytkownika przez osoby trzecie (np. pracodawca, nagroda w konkursie etc.). Aby tego dokona─ç nale┼╝y wype┼éni─ç formularz Zamówienia stanowi─ůcy jednocze┼Ťnie formularz rejestracyjny (w przypadku pierwszego Zamówienia na dany adres e-mail). .
 5. Zatwierdzenie formularza Zamówienia  wype┼énionego przez U┼╝ytkownika jest równoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez U┼╝ytkownika o┼Ťwiadczenia, i┼╝ podane dane osobowe s─ů prawdziwe oraz ┼╝e U┼╝ytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. U┼╝ytkownik ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywisto┼Ťci─ů, nieprawdziwych lub dotycz─ůcych osób trzecich, a nie U┼╝ytkownika.
 6. UWAGA! Dane U┼╝ytkownika stanowi─ů dane uczestnika szkolenia i s─ů wymagane w procesie realizacji kszta┼écenia i certyfikacji. Us┼éugodawca nie daje mo┼╝liwo┼Ťci zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wy┼é─ůczeniem sytuacji zwi─ůzanych z b┼é─Ödami pisowni (tzw. literówek)  Zmiana adresu e-mail profilu U┼╝ytkownika nie oznacza za┼éo┼╝enia nowego konta.
 7. Niedozwolone jest zak┼éadanie kilku kont przez jedn─ů osob─Ö na jeden adres e-mail, za wyj─ůtkiem, kiedy U┼╝ytkownik utraci┼é dost─Öp do konta i nie jest mo┼╝liwe zalogowanie si─Ö do niego ani odzyskanie has┼éa, zakazane tak┼╝e jest udost─Öpnianie posiadanego konta innym osobom.
 8. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak has┼éo dost─Öpu do serwisu oraz niepodawania go osobom trzecim. Za jakiekolwiek nieautoryzowane dzia┼éania wynikaj─ůce z udost─Öpnienia danych do logowania osobom trzecim czy te┼╝ niew┼éa┼Ťciwego ich zabezpieczenia przez U┼╝ytkownika, Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.
 9. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do niepodejmowania dzia┼éa┼ä, które mog┼éyby powodowa─ç destabilizacj─Ö dzia┼éania serwisów Us┼éugodawcy, b─ůd┼║ mog─ůcych w jakikolwiek sposób utrudnia─ç korzystanie z Platformy innym U┼╝ytkownikom.
 10. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do niepodejmowania prób uzyskania dost─Öpu do zasobów, do których nie ma uprawnie┼ä. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narz─Ödzi wysy┼éaj─ůcych dane do serwerów Us┼éugodawcy lub pobieraj─ůcych z nich dane, w szczególno┼Ťci maj─ůce na celu destabilizacj─Ö dzia┼éania Platformy lub przej─Öcia kontroli nad Platform─ů
 11. Konta U┼╝ytkowników, którzy nie przestrzegaj─ů zasad Regulaminu, mog─ů zosta─ç zablokowane lub usuni─Öte, o czym U┼╝ytkownik zostanie powiadomiony na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji Konta.
 12. Umowa ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů tj. na korzystanie przez U┼╝ytkownika z Platformy zostaje zawarta na czas nieokre┼Ťlony z chwil─ů dokonania rejestracji Konta U┼╝ytkownika.
 13. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zaprzesta─ç korzystania z serwisu i skasowa─ç za┼éo┼╝one konto wysy┼éaj─ůc odpowiedni─ů informacj─Ö na adres e-mail [email protected],  na adres korespondencyjny Us┼éugodawcy lub osobi┼Ťcie, w panelu u┼╝ytkownika przy u┼╝yciu opcji “usu┼ä konto”. Usuni─Öcie konta b─Ödzie skutkowa┼éo brakiem dost─Öpu do zakupionych w jego ramach Us┼éug. 
 14. W celu optymalizacji i automatyzacji procesów edukacyjnych Platforma zbiera szczegó┼éowe dane o post─Öpach nauki, w tym informacje na temat obejrzanych poszczególnych zaj─Ö─ç, zada┼ä i testów, wykonywanych ─çwicze┼ä, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych zaj─Ö─ç lub zaj─Ö─ç do ponownego odtworzenia.
 15. Dane zwi─ůzane z procesem edukacyjnym konkretnego U┼╝ytkownika s─ů zapisywane i archiwizowane na Platformie, o ile U┼╝ytkownik nie zg┼éosi ch─Öci usuni─Öcia Konta U┼╝ytkownika, przy czym dane te mog─ů by─ç dalej w sposób zanonimizowany przetwarzane przez Us┼éugodawc─Ö w celu doskonalenia Platformy i produktów.
 16. Po zarejestrowaniu sie╠Ę na Platformie kaz╠çdorazowe logowanie odbywa sie╠Ę przy uz╠çyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych naste╠Ępnie za pomoca╠Ę ustawien╠ü konta U┼╝ytkownika.
 17. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla U┼╝ytkownika przez czas nieoznaczony. U┼╝ytkownik moz╠çe zrezygnowac╠ü z prowadzenia konta na Platformie i zaz╠ça╠Ędac╠ü jego usunie╠Ęcia w kaz╠çdym czasie. Z tytu┼éu rezygnacji i usunie╠Ęcia konta nie sa╠Ę pobierane jakiekolwiek op┼éaty.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamo╠üwienia w celu zakupu Us┼éug mog─ů by─ç sk┼éadane 24 godziny na dobe╠Ę, 7 dni w tygodniu. Ze wzgl─Ödu na indywidualny i elastyczny charakter Platformy, nauka mo┼╝e zosta─ç rozpocz─Öta przez U┼╝ytkownika w dowolnym wybranym przez niego momencie.
 2. W celu z┼éo┼╝enia Zamówienia i zrealizowania procesu zakupu Us┼éugi, U┼╝ytkownik powinien wykona─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci:
  1. dodanie do koszyka wybranego szkolenia - Us┼éugi (czynno┼Ť─ç ta mo┼╝e by─ç powtarzana wielokrotnie w zale┼╝no┼Ťci od liczby wybranych do Zakupu Us┼éug);
  2. uzupe┼éni─ç dane w formularzu Zamówienia, niezb─Ödne do realizacji Zamówienia przez Us┼éugodawc─Ö
  3. je┼╝eli Klient chce zako┼äczy─ç procedur─Ö zakupów, nale┼╝y klikn─ů─ç ikon─Ö "Kupuj─Ö i p┼éac─Ö" lub klikn─ů─ç w ikon─Ö koszyka znajduj─ůc─ů na górze strony;
  4. wybór rodzaju p┼éatno┼Ťci udost─Öpnianych przez Operatora P┼éatno┼Ťci ;
  5. z┼éo┼╝enie finalne w Platformie Zamówienia poprzez u┼╝ycie przycisku "Zap┼éa─ç” po czym nast─Öpuje przekierowanie na stron─Ö banku/ Blika/ operatora p┼éatno┼Ťci karty kredytowej.
 3. W przypadku wyboru jako formy p┼éatno┼Ťci „p┼éatno┼Ťci online - szybki przelew" lub Blik dyspozycj─Ö p┼éatno┼Ťci nale┼╝y zrealizowa─ç bezpo┼Ťrednio po z┼éo┼╝eniu Zamówienia. W przypadku braku otrzymania p┼éatno┼Ťci na rachunek podmiotu po┼Ťrednicz─ůcego w transakcji (p┼éatno┼Ťci online) w terminie 7 dni od z┼éo┼╝enia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zostanie uznana za niezawart─ů. W takiej sytuacji mo┼╝na powtórnie z┼éo┼╝y─ç zamówienie i wybra─ç inn─ů form─Ö p┼éatno┼Ťci. Realizacja zamówienia p┼éatnego przelewem lub kart─ů kredytow─ů lub poprzez skorzystanie z opcji "Kup teraz, zap┼éa─ç za 30 dni", obs┼éugiwanej przez operatora p┼éatno┼Ťci PayU, rozpoczyna si─Ö po otrzymaniu nale┼╝no┼Ťci za produkt. W przypadku konieczno┼Ťci poprawienia lub zmiany sposobu p┼éatno┼Ťci w BlueMedia nale┼╝y klikn─ů─ç ikon─Ö "REZYGNUJ", a nast─Öpnie wybra─ç opcj─Ö "ZAP┼üA─ć PONOWNIE".  
 4. Na ka┼╝dym etapie sk┼éadania Zamówienia mo┼╝na je anulowa─ç zaprzestaj─ůc przechodzenia kolejnych kroków i wychodz─ůc z podstrony s┼éu┼╝─ůcej do sk┼éadania zamówie┼ä. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do ko┼äca, zostanie automatycznie anulowane.
 5. Z┼éoz╠çenie Zamo╠üwienia przez U┼╝ytkownika oznacza z┼éoz╠çenie Us┼éugodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaz╠çy (kupna) zamawianej Us┼éugi. Oferta jest wia╠Ęz╠ça╠Ęca dla U┼╝ytkownika, po bezwz┼éocznym potwierdzeniu jej otrzymania przez Us┼éugodawc─Ö.
 6. Na podany przez U┼╝ytkownika adres e-mailowy zostanie wys┼éany e-mail potwierdzaj─ůcy odebranie Zamówienia U┼╝ytkownika. W tre┼Ťci wiadomo┼Ťci e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer Zamówienia, którego podanie umo┼╝liwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 7. Wysoko┼Ť─ç op┼éat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach oraz tytu┼éem op┼éaty za uzyskanie Certyfikatu podana jest w ramach Platformy jako cena w┼éa┼Ťciwa dla danego produktu. Ceny szkole┼ä podane na stronie uwzgl─Ödniaj─ů podatek VAT w wysoko┼Ťci 23% lub innej w┼éa┼Ťciwej, wynikaj─ůcej z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa polskiego, tj. s─ů podawane w kwocie brutto.
 8. Dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci za zamówienie:
  1. Szybki przelew:
   1. Przelewy, które akceptowane s─ů przez Us┼éugodawc─Ö, to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy u┼╝yciu Operatora p┼éatno┼Ťci.
   2. Cech─ů szybkich przelewów jest to, ┼╝e po wybraniu tej formy p┼éatno┼Ťci Klient zostaje przekierowany na stron─Ö wybranego z listy banku, aby dokona─ç przelewu pieni─Ödzy.
   3. Us┼éugodawca akceptuje przelewy tradycyjne. W takim przypadku Klient, otrzyma po z┼éo┼╝eniu zapytania do Us┼éugodawcy drog─ů mailow─ů z adresu: [email protected] numer konta, na który dokona─ç nale┼╝y wp┼éaty np. na poczcie albo zwyk┼éym przelewem bez korzystania z operatora p┼éatno┼Ťci.
  2. Karta kredytowa/p┼éatnicza: Klient musi dysponowa─ç kart─ů umo┼╝liwiaj─ůc─ů dokonywanie zakupów w Internecie (o tym, czy dana karta spe┼énia ten warunek nale┼╝y upewni─ç si─Ö w banku). P┼éatno┼Ť─ç kart─ů kredytow─ů/p┼éatnicz─ů dokonywana jest za po┼Ťrednictwem operatora p┼éatno┼Ťci BlueMedia
  3. P┼éatno┼Ť─ç mobilna z u┼╝yciem urz─ůdzenia posiadaj─ůcego aplikacj─Ö mobiln─ů banku U┼╝ytkownika. Aby skorzysta─ç z BLIKA, U┼╝ytkownik musi posiada─ç konto U┼╝ytkownika oraz z konto i aplikacj─Ö mobiln─ů jednego z banków udost─Öpniaj─ůcych t─Ö us┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci. Podczas sk┼éadania Zamówienia U┼╝ytkownik wybiera opcj─Ö BLIK w formularzu opcji dost─Öpnych form p┼éatno┼Ťci. Nast─Öpnie otwiera aplikacj─Ö mobiln─ů swojego banku i wybiera Kod BLIK. Podany zostaje wówczas 6-cyfrowy kod, który jest wa┼╝ny dwie minuty. Nale┼╝y go wpisa─ç we wskazane pole do kodu Blik. Po wprowadzeniu kodu BLIK U┼╝ytkownik ma 30 sekund, aby go zatwierdzi─ç w aplikacji mobilnej banku, celem zako┼äczenia transakcji. P┼éatno┼Ť─ç Blik dokonywana jest za po┼Ťrednictwem operatora p┼éatno┼Ťci BlueMedia
  4. P┼éatno┼Ť─ç odroczona - "Kup teraz, zap┼éa─ç za 30 dni", us┼éuga p┼éatno┼Ťci obs┼éugiwana przez operatora p┼éatno┼Ťci PayU, zgodnie z Regulamin pojedynczej transakcji p┼éatniczej PayU, dost─Öpnym pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf, gdzie PayU dokonuje p┼éatno┼Ťci na rzecz Us┼éugodawcy niezw┼éocznie po z┼éo┼╝eniu wniosku przez U┼╝ytkownika i jego zaakceptowaniu przez PayU/Partnera PayU, a U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do realizacji p┼éatno┼Ťci nie pó┼║niej ni┼╝ z up┼éywem 30 dnia od dnia zaakceptowania jego wniosku.
  5. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  6. Us┼éuga Opcji Po┼╝yczki w modelu Po┼╝yczka 0% („Raty PayU 0%”), na zasadach okre┼Ťlonych przez Organizacj─Ö p┼éatnicz─ů udzielaj─ůc─ů Po┼╝yczki.
 9. W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodków za transakcj─Ö dokonan─ů przez Klienta kart─ů p┼éatnicz─ů Us┼éugodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej U┼╝ytkownika, chyba ┼╝e jako konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. 
 10. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji p┼éatno┼Ťci, tj. - od dnia uznania rachunku bankowego Us┼éugodawcy 
 11. Zabezpieczenie przed oszustwami:
  1. Us┼éugodawca nigdy nie wy┼Ťle do Klienta maila z informacj─ů, i┼╝ nagle zmieni┼éo si─Ö konto do wp┼éaty, wraz z pro┼Ťb─ů o dokonanie przelewu tradycyjnego.
  2. Je┼Ťli Klient otrzyma takiego maila – nie nale┼╝y dokonywa─ç wp┼éaty, czy te┼╝ odpowiada─ç na niego, nale┼╝y przes┼éa─ç niezmieniony e-mail do Us┼éugodawcy na adres: [email protected]
 12. W przypadku formy szybkiej p┼éatno┼Ťci on-line, p┼éatno┼Ť─ç mo┼╝e zosta─ç dokonana bezpo┼Ťrednio po z┼éo┼╝eniu Zamówienia za po┼Ťrednictwem jednej z metod. Realizacja p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje w tym wypadku zazwyczaj w ci─ůgu kilku minut od jej rozpocz─Öcia.
 13. Informacje dotycz─ůce wszystkich dost─Öpnych form p┼éatno┼Ťci dost─Öpne s─ů na stronie https://sklep.infoshareacademy.online/formy-platnosci 
 14. Szczegó┼éowe zasady korzystania z form p┼éatno┼Ťci udost─Öpnianych przez operatorów p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů w ramach odpowiednich regulaminów udost─Öpnianych przez nich lub mi─Ödzynarodowych operatorów p┼éatniczych (Visa, Master Card). Korzystanie z tych form p┼éatno┼Ťci wi─ů┼╝e si─Ö z akceptacj─ů postanowie┼ä ww. regulaminów. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za realizacj─Ö procesu p┼éatno┼Ťci przez operatora p┼éatno┼Ťci oraz wystawc─Ö karty p┼éatniczej (np. w przypadku jej blokady).
 15. Dokonanie p┼éatno┼Ťci jest równoznaczne z zawarciem pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem, a Us┼éugodawc─ů umowy w formie elektronicznej o ┼Ťwiadczenie wybranej Us┼éugi (lub Us┼éug) zgodnie z opisem Us┼éugi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 16. W przypadku, gdy: a. p┼éatno┼Ť─ç nie jest dokonywana przez U┼╝ytkownika, b.U┼╝ytkownik zwolniony jest z p┼éatno┼Ťci za uczestnictwo, c. us┼éuga udost─Öpniana jest U┼╝ytkownikowi bonusowo - zawarcie Umowy nast─Öpuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania si─Ö U┼╝ytkownika do platformy e-learningowej.
 17. Zawarcie Umowy mo┼╝e tak┼╝e nast─ůpi─ç w inny sposób w razie udost─Öpnienia takiej mo┼╝liwo┼Ťci przez Us┼éugodawc─Ö lub za porozumieniem stron.
 18. Pe┼ény dost─Öp do zakupionych Us┼éug w ramach Platformy, aktywowany jest po dokonaniu p┼éatno┼Ťci, tj. zarejestrowaniu wp┼éaty w systemie p┼éatniczym Us┼éugodawcy (zawarciu Umowy).
 19. Pierwsze zalogowanie si─Ö U┼╝ytkownika do zakupionego szkolenia na Platformie jest równoznaczne z rozpocz─Öciem faktycznej realizacji Us┼éugi.
 20. Je┼Ťli podmiotem dokonuj─ůcym zakupu jest inna osoba ni┼╝ U┼╝ytkownik, b─ůd┼║ jest nim firma lub instytucja, nale┼╝y w sekcji danych fakturowych formularza Zamówienia poda─ç w┼éa┼Ťciwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT. W przypadku konieczno┼Ťci z┼éo┼╝enia Zamówienia na wi─Öksz─ů liczb─Ö tego samego Kursu, z uwagi na funkcjonalno┼Ť─ç Platformy w postaci przypisania ka┼╝dego Kursu do indywidualnego Konta U┼╝ytkownika, niezb─Ödny jest kontakt z Us┼éugodawc─ů, który dokona manualnego przekierowania dost─Öpu do Kursu na podane przez nabywaj─ůcego adresy e-mail. Poprawno┼Ť─ç podanych adresów e-mail, celem nadania dost─Öpu do Kursu le┼╝y wy┼é─ůcznie po stronie Nabywcy.
 21. Co do zasady regulaminowy dost─Öp do Us┼éugi przez U┼╝ytkownika jest na czas nieokre┼Ťlony, liczony od momentu pierwszego zalogowania si─Ö U┼╝ytkownika, z zastrze┼╝eniem i┼╝ poszczególne warunki przypisane dla danego produktu mog─ů zawiera─ç odmienne zasady dotycz─ůce,np. okresu dost─Öpu, co b─Ödzie U┼╝ytkownikowi wskazywane w takim przypadku przy danej wybranej przez niego Us┼éudze lub komunikowane wcze┼Ťniej w przypadku wyga┼Ťni─Öcia licencji na czas okre┼Ťlony.
 22. W przypadku przekroczenia przez U┼╝ytkownika terminu wskazanego w ofercie produktowej, innego ni┼╝ okre┼Ťlony w ust. 22 powy┼╝ej, oraz braku mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania porozumienia w kwestii przed┼éu┼╝enia terminu realizacji us┼éugi, Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do rozwi─ůzania Umowy. W takim wypadku U┼╝ytkownikowi nie przys┼éuguje refundacja ca┼éo┼Ťci ani cz─Ö┼Ťci poniesionych op┼éat za Us┼éug─Ö.

§4 bis Procedura Certyfikacyjna

 1. Uczestnik w ramach Usług dostępnych na Platformie Usługodawcy, może dokonać wyboru zakupu Certyfikatu poprzez skorzystanie z opcji Voucher Certyfikatu. Po zakupie Vouchera Certyfikatu Uczestnika otrzyma od Usługodawcy numer niezbędny do jego realizacji.
 2. Koniecznym warunkiem do wszcz─Öcia procedury certyfikacyjnej i otrzymania certyfikatu, dla danego Kursu jest stworzenie konta na platformie  http://edube.org/ , wyra┼╝enie stosownych  zgód w tym  na warunki certyfikacji oraz w celu skorzystania z Vouchera Certyfikatu zakupionego na Platformie Us┼éugodawcy - podanie go w trakcie rejestracji i nast─Öpnie przyst─ůpienie do egzaminu (dalej te┼╝ jako Certyfikacja) w┼éa┼Ťciwego i wybranego Kursu.
 3. Zasady Certyfikacji dla Uczestnika okre┼Ťlone s─ů w regulaminie w postaci elektronicznej na stronie internetowej udost─Öpnionego przez  przed przyst─ůpieniem do procedury certyfikacyjnej. Procedurze certyfikacyjnej mo┼╝e towarzyszy─ç elektroniczna weryfikacj─ů to┼╝samo┼Ťci uczestnika oraz danych podanych w trakcie rejestracji na certyfikacj─Ö poprzez za┼é─ůczenie skanu dokumentu to┼╝samo┼Ťci. Skan dokumentu to┼╝samo┼Ťci s┼éu┼╝y jedynie weryfikacji to┼╝samo┼Ťci uczestnika otrzymuj─ůcego certyfikat, gdzie taki sposób weryfikacji podyktowany jest zdalnym charakterem us┼éugi i jej w pe┼éni elektroniczn─ů form─ů.
 4. Uzyskanie certyfikacji (wystawienie Certyfikatu w ramach platformy http://edube.org/) wraz z weryfikacj─ů to┼╝samo┼Ťci, o których mowa w ust. 2, powinno nast─ůpi─ç niezw┼éocznie po spe┼énieniu merytorycznych warunków certyfikacji, tj. pomy┼Ťlnym zaliczeniu wymaganych egzaminów.
 5. Skorzystanie przez Uczestnika z opcji Voucher Certyfikatu, tj. zrealizowania go na platformie   http://edube.org/  oznacza brak mo┼╝liwo┼Ťci odst─ůpienia od tej Us┼éugi przez Uczestnika na zasadach okre┼Ťlonych w § 8 Regulaminu, jak tak┼╝e oznacza brak mo┼╝liwo┼Ťci zwrotu Vouchera Certyfikatu.

§5 Uprawnienia U┼╝ytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dost─Öpu do materia┼éów udost─Öpnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Platformy indywidualnie, na w┼éasne konto;
  2. dost─Öpu do przewidzianych programem materia┼éów szkoleniowych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie szkoleniowym;
  3. otrzymania certyfikatu uko┼äczenia po pozytywnym uko┼äczeniu realizowanego szkolenia oraz spe┼énieniu okre┼Ťlonych w Regulaminie warunków formalnych;
  4. uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla U┼╝ytkowników Platformy ;
 2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do:
  1. samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  2. przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e wszelkie materia┼éy udost─Öpniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na Platformie, stanowi─ů przedmiot praw autorskich maj─ůtkowych (w┼éasno┼Ť─ç intelektualn─ů) Us┼éugodawcy b─ůd┼║ innych w┼éa┼Ťciwych podmiotów i podlegaj─ů ochronie prawnej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (w tym Ustaw─ů z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 4. Us┼éugodawca jako uprawniony do wszelkich tre┼Ťci zawartych na Platformie, udziela U┼╝ytkownikowi do zasobów zakupionych przez niego w zwi─ůzku z Zamówieniem, niewy┼é─ůcznej licencji, na czas nieokre┼Ťlony, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie (tzn. z zapewnieniem dost─Öpu tak┼╝e przy korzystaniu z Us┼éugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 
 5. U┼╝ytkownik otrzymuje od Us┼éugodawcy licencj─Ö na dost─Öp i przegl─ůdanie szkolenia, kursu za po┼Ťrednictwem Platformy i funkcjonalno┼Ťci na niej udost─Öpnianych U┼╝ytkownikowi. Kursy podlegaj─ů licencjonowaniu, nie s─ů sprzedawane. Licencja udzielona w oparciu o niniejszej zapisy, nie daje ┼╝adnych praw do dalszej odsprzeda┼╝y szkolenia, kursu czy jakiejkolwiek tre┼Ťci udost─Öpnionej w ramach Us┼éugi, w ┼╝aden sposób (w tym poprzez udost─Öpnianie informacji o koncie U┼╝ytkownika, bezprawne pobieranie kursu i udost─Öpnianie go na stronie z torrentami).
 6. Licencja zostaje udzielona wy┼é─ůcznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za po┼Ťrednictwem Us┼éug, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami zwi─ůzanymi z poszczególnymi szkoleniami lub funkcjami naszych Us┼éug, je┼Ťli dla danej Us┼éugi b─Öd─ů obowi─ůzywa┼éy, jako dodatkowe warunki jej ┼Ťwiadczenia.
 7. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö wykorzystywa─ç powierzone mu materia┼éy i zawart─ů w nich tre┼Ť─ç (w tym w szczególno┼Ťci udost─Öpnianych w ramach platformy e-learningowej materia┼éów szkoleniowych) wy┼é─ůcznie do celów nauki w┼éasnej i nie udost─Öpnia─ç ich osobom trzecim ani rozpowszechnia─ç w jakikolwiek sposób, z u┼╝yciem jakichkolwiek ┼Ťrodków, jak tak┼╝e U┼╝ytkownik nie mo┼╝e reprodukowa─ç, redystrybuowa─ç, przekazywa─ç, cedowa─ç, sprzedawa─ç, transmitowa─ç, wypo┼╝ycza─ç, udost─Öpnia─ç, po┼╝ycza─ç, modyfikowa─ç, adaptowa─ç, edytowa─ç, tworzy─ç dzie┼é pochodnych, udziela─ç podlicencji lub w inny sposób przenosi─ç lub u┼╝ywa─ç kursu, bez zgody Us┼éugodawcy lub odpowiedniego w┼éa┼Ťciciela praw autorskich.
 8. U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania szkole┼ä w postaci plików audiowizualnych, jak tak┼╝e nagrywania ich z u┼╝yciem jakichkolwiek aplikacji czy urz─ůdze┼ä.
 9. W przypadku ch─Öci wykorzystania poza Platform─ů materia┼éów, do których Us┼éugodawca posiada autorskie prawa maj─ůtkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Us┼éugodawcy.
 10. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji tre┼Ťci oferowanych szkole┼ä, w tym modyfikowania zawarto┼Ťci udost─Öpnianych zaj─Ö─ç, testów oraz zada┼ä i materia┼éów szkoleniowych w ramach aktualizacji danych.
 11. W razie naruszenia postanowie┼ä niniejszego punktu Regulaminu, Us┼éugodawca oraz w┼éa┼Ťciciele praw autorskich mog─ů dochodzi─ç od U┼╝ytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynik┼ée z tego naruszenia.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy

 1. Us┼éugodawca ma obowi─ůzek rzetelnego wykonania Us┼éugi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz U┼╝ytkownika.
 2. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç czasowego blokowania dost─Öpu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. O pracach konserwacyjnych i ograniczonym czasowo dost─Öpie Us┼éugodawca b─Ödzie informowa┼é U┼╝ytkownika co najmniej na 24 godziny przed rozpocz─Öciem prac i ograniczeniem dost─Öpu. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji nag┼éej awarii Platformy.
 3. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç czasowego zablokowania Konta U┼╝ytkownika b─ůd┼║ dost─Öpu do wybranych Us┼éug w przypadku stwierdzenia, ┼╝e bezpiecze┼ästwo Konta U┼╝ytkownika jest zagro┼╝one - na przyk┼éad w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie w┼éamania si─Ö na Konto U┼╝ytkownika.
 4. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ogranicze┼ä w korzystaniu z Konta U┼╝ytkownika, w┼é─ůcznie z usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika, w przypadku stwierdzenia ra┼╝─ůcego z┼éamania Regulaminu przez U┼╝ytkownika lub próby dzia┼éania na szkod─Ö Us┼éugodawcy, gdy ten:
  1. wykorzystuje Konto U┼╝ytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. u┼╝ywa lub usi┼éuje u┼╝ywa─ç Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  3. narusza lub usi┼éuje naruszy─ç techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dost─Öpu do zasobów informatycznych Us┼éugodawcy.
 5. W wypadku okre┼Ťlonym w ust─Öpie 4 powy┼╝ej, Us┼éugodawca mo┼╝e uprzednio dokona─ç wezwania U┼╝ytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania si─Ö U┼╝ytkownika do wezwania lub w przypadku braku z┼éo┼╝enia wyja┼Ťnie┼ä przez U┼╝ytkownika w terminie 3 dni, Us┼éugodawca ma prawo usun─ů─ç Konto U┼╝ytkownika ze skutkiem natychmiastowym, co b─Ödzie skutkowa┼éo utrat─ů dost─Öpu do zakupionych Us┼éug oraz wszystkich zasobów i danych na jego koncie zgromadzonych.
 6. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte ┼Ťwiadczenie Us┼éug, je┼╝eli jest to spowodowane okoliczno┼Ťciami niezale┼╝nymi od Us┼éugodawcy, za które Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci (si┼éa wy┼╝sza), w szczególno┼Ťci wskutek dzia┼éa┼ä lub zaniecha┼ä operatorów telekomunikacyjnych, dostawców ┼é─ůczy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej lub innych zewn─Ötrznych oddzia┼éywa┼ä na których zaistnienie Us┼éugodawca nie mia┼é wp┼éywu i nie móg┼é im zapobiec (np. zorganizowane ataki hakerskie).
 7. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci umieszczane, przechowywane lub przesy┼éane do Platformy w ramach korzystania z Us┼éug przez U┼╝ytkownika.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacja sk┼éadana przez U┼╝ytkownika serwisu w zwi─ůzku z niewykonaniem lub nienale┼╝ytym wykonaniem us┼éug z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Us┼éugodawcy, powinna zawiera─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce elementy:
  1. imi─Ö i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö,
  2. e-mail (login) Konta U┼╝ytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzgl─Ödnieniem okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych roszczenie,
  4. podpis osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö oraz dat─Ö.
 2. Reklamacja powinna zosta─ç przes┼éana poczt─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: [email protected] lub tradycyjn─ů na adres korespondencyjny Us┼éugodawcy.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i dor─Öczona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zg┼éoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczaj─ů innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zg┼éoszenia niezb─Ödne jest uzyskanie od U┼╝ytkownika dodatkowych wyja┼Ťnie┼ä, termin na ustosunkowanie si─Ö do zg┼éoszenia ulega dodatkowo przed┼éu┼╝eniu o czas udzielania wyja┼Ťnie┼ä przez U┼╝ytkownika.

§8 Prawo do odst─ůpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu maj─ů zastosowanie do umów zawieranych z Konsumentami oraz osobami fizycznymi posiadaj─ůcymi status JDZG.
 2. Zgodnie z art. 27  i 38 a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 9 i nast─Öpne Dyrektywy o prawach konsumenta, U┼╝ytkownikowi b─Öd─ůcemu Konsumentem lub JDZG przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů  zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny, co oznacza i┼╝ ma on prawo odst─ůpi─ç od zawartej z Us┼éugodawc─ů umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu tre┼Ťci cyfrowej (umo┼╝liwienia dost─Öpu) lub 14 dni od umo┼╝liwienia mu dost─Öpu do uprzednio zakupionej tre┼Ťci cyfrowej w ramach Przedsprzeda┼╝y.
 3. Us┼éugodawca nie korzysta z uprawnienia okre┼Ťlonego w art. 38 pkt. 1 i 13 Ustawy o prawach konsumenta z zastrze┼╝eniem, ust. 4 a i b poni┼╝ej.
 4. W przypadku, kiedy Użytkownik dokonał:
  1. wyboru p┼éatno┼Ťci w postaci opcji “Kup dzi┼Ť zap┼éa─ç za 30 dni” Us┼éugodawca zastrzega, i┼╝ nie przys┼éuguje takiemu Klientowi prawo odst─ůpienia w oparciu o postanowienia niniejszego §, z uwagi na obowi─ůzywanie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, dotycz─ůcego rozpocz─Öcia ┼Ťwiadczenia za wyra┼║n─ů zgod─ů U┼╝ytkownika w odniesieniu do dostarczenia tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na materialnym no┼Ťniku, co skutkuje utrat─ů prawa do odst─ůpienia od Umowy, po skutecznym poinformowaniu Konsumenta lub JDZG
  2. zakupu Vouchera Certyfikatu, Us┼éugodawca zastrzega, i┼╝ od momentu skorzystania z Vouchera Certyfikatu, nie przys┼éuguje takiemu Klientowi prawo odst─ůpienia w oparciu o postanowienia niniejszego §, z uwagi na obowi─ůzywanie art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, dotycz─ůcego ┼Ťwiadczenia us┼éug, je┼╝eli Us┼éugodawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö (wykorzystanie Vouchera Certyfikatu) utraci prawo odst─ůpienia od umowy.  
 5. W przypadku odst─ůpienia od umowy Us┼éugodawca zwraca otrzyman─ů p┼éatno┼Ť─ç. Zwrot nast─Öpuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Us┼éugodawc─Ö o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy. 
 6. U┼╝ytkownik nie mo┼╝e skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y produktu w postaci us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů w przypadku, gdy sprzedany mu produkt zosta┼é na jego wyra┼║ne ┼╝yczenie zmodyfikowany w sposób s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 7. Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest poinformowa─ç Us┼éugodawc─Ö o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů lub poczt─ů elektroniczn─ů).
 8. Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy wystarczy, aby U┼╝ytkownik wys┼éa┼é informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy wed┼éug np. nast─Öpuj─ůcego wzoru:
  • imi─Ö i nazwisko
  • adres
  • numer rachunku bankowego
  • Niniejszym sk┼éadam o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczon─ů cen─Ö prosz─Ö zwróci─ç na mój rachunek bankowy.
  • podpis
 9. W przypadku odst─ůpienia przez Konsumenta lub JDZG od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.
 10. W celu jednoznacznego unormowania praw konsumentów, wskazuje si─Ö i┼╝ Uczestnikowi, który ostatecznie przyst─ůpi do realizacji Kursu i jest Uczestnikiem wskazany przez Podmiot Trzeci, za którego udzia┼é cen─Ö ui┼Ťci┼é Podmiot trzeci, prawo do odst─ůpienia na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym § powy┼╝ej nie przys┼éuguje.

§9 Polityka prywatno┼Ťci i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez U┼╝ytkowników Platformy jest Us┼éugodawca.
 2. Us┼éugodawca zobowia╠Ęzuje sie╠Ę do ochrony danych osobowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa tj. Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),  Ustawa╠Ę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa╠Ę o s╠üwiadczeniu us┼éug droga╠Ę elektroniczna╠Ę z dnia 18 lipca 2002 roku. U┼╝ytkownik podaja╠Ęc przy sk┼éadaniu zamówienia swoje dane osobowe Us┼éugodawcy wyraz╠ça zgode╠Ę na ich przetwarzanie przez Us┼éugodawc─Ö w celu realizacji z┼éo┼╝onego zamówienia. U┼╝ytkownik ma w ka┼╝dej chwili moz╠çliwos╠üc╠ü wgla╠Ędu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegó┼éowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Us┼éug przez Platform─Ö zosta┼éy opisane w Polityce prywatno┼Ťci, która znajduje si─Ö pod adresem: https://www.infoshareacademy.online/polityka-prywatnosci
   

§10 Zmiany oferty i promocje

 1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Us┼éug znajduj─ůcych si─Ö w ofercie, wycofywania niektórych Us┼éug z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wp┼éywu na zamówienia z┼éo┼╝one przed dat─ů wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i b─Öd─ů one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Na stronach Platformy moga╠Ę znajdowac╠ü sie╠Ę informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dziela╠Ę sie╠Ę na:
  1. promocje produktowe – obniz╠çaja╠Ęce cen─Ö produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, okres╠ülonym kaz╠çdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje warto┼Ťciowe – obni┼╝aj─ůce cen─Ö Koszyka zawieraja╠Ęcego Us┼éugi obje╠Ęte promocj─ů o rabat kwotowy lub procentowy okre┼Ťlony ka┼╝dorazowo po dodaniu Us┼éug do Koszyka i spe┼énieniu szczego╠ü┼éowych warunko╠üw promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie okre┼Ťlonej liczby dowolnych Us┼éug obj─Ötych Promocj─ů, Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najta┼äszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie Us┼éugi znajduj─ůce si─Ö na stronie Promocji;
 3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 4. Po z┼éoz╠çeniu zamo╠üwienia zawieraja╠Ęcego pakiet promocyjny nie ma moz╠çliwos╠üci jego podzia┼éu.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem zamo╠üwienia jest pakiet promocyjny, odst─ůpienie Klienta z zamo╠üwienia, o kto╠ürym mowa w § 8 niniejszego regulaminu, mo┼╝e dotyczy─ç wy┼é─ůcznie ca┼éego pakietu promocyjnego. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci rezygnacji z pojedynczych Us┼éug wchodza╠Ęcych w sk┼éad pakietu promocyjnego.
 6. Promocje na Platformie nie podlegaja╠Ę ┼éa╠Ęczeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o kto╠ürych mowa powyz╠çej, moga╠Ę byc╠ü prowadzone m.in.: na okres╠ülony czas, do wyczerpania okre┼Ťlonej puli Us┼éug obj─Ötych Promocj─ů lub do odwo┼éania. Jez╠çeli w warunkach Promocji zastrzez╠çono ograniczona╠Ę pule╠Ę Us┼éug obje╠Ętych Promocja╠Ę, Promocja obowia╠Ęzuje do czasu wyczerpania puli takich Us┼éug.

§11 Dokumentowanie Sprzeda┼╝y

 1. Us┼éugodawca ka┼╝dorazowo dokumentuje sprzeda┼╝ towarów za po┼Ťrednictwem Platformy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym ustaw─ů z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us┼éug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”) dokonuj─ůc stosownych zapisów w ewidencji sprzeda┼╝y. Sprzeda┼╝ Konsumentowi us┼éug ┼Ťwiadczonych online nie jest obci─ů┼╝ona obowi─ůzkiem wystawienia paragonu oraz faktury VAT.
 2. Tytu┼éem udokumentowania sprzeda┼╝y Us┼éugi za po┼Ťrednictwem Platformy na rzecz Klienta b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö VAT. Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö VAT nie pó┼║niej ni┼╝ 7 dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym otrzymano ca┼éo┼Ť─ç lub cz─Ö┼Ť─ç zap┼éaty.
 3. Tytu┼éem udokumentowania sprzeda┼╝y towarów za po┼Ťrednictwem Platformy na rzecz Klienta b─Öd─ůcego konsumentem Us┼éugodawca na ┼╝─ůdanie tego Klienta zg┼éoszone w trakcie sk┼éadania Zamówienia lub nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 3 miesi─Öcy, licz─ůc od ko┼äca miesi─ůca, w którym otrzymano ca┼éo┼Ť─ç lub cz─Ö┼Ť─ç zap┼éaty wystawi faktur─Ö VAT. Je┼Ťli ┼╝─ůdanie wystawienia faktury VAT przez Konsumenta zostanie zg┼éoszone po up┼éywie wskazanego 3-miesi─Öcznego terminu Us┼éugodawca nie ma obowi─ůzku wystawienia faktury VAT.
 4. Je┼╝eli ┼╝─ůdanie wystawienia faktury VAT zosta┼éo zg┼éoszone przez Konsumenta do ko┼äca miesi─ůca, w którym otrzymano ca┼éo┼Ť─ç lub cz─Ö┼Ť─ç zap┼éaty Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö VAT nie pó┼║niej ni┼╝ 15 dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym otrzymano ca┼éo┼Ť─ç lub cz─Ö┼Ť─ç zap┼éaty. Je┼╝eli ┼╝─ůdanie wystawienia faktury VAT zosta┼éo zg┼éoszone po up┼éywie miesi─ůca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö VAT nie pó┼║niej ni┼╝ 15 dnia od dnia zg┼éoszenia ┼╝─ůdania.
 5. W przypadkach nieuregulowanych w pkt 2-3 powy┼╝ej Us┼éugodawca wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentuj─ůcy sprzeda┼╝ towarów za po┼Ťrednictwem Platformy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustaw─ů o VAT.
 6. W odniesieniu do Klienta, który dokona┼é zakupu us┼éugi a nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si─Ö nast─Öpuj─ůce metody dokumentowania sprzeda┼╝y i rozliczenia podatku VAT:
  1. w przypadku kiedy us┼éug─Ö zakupi┼éa osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w kraju UE - Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö na dane osoby fizycznej podane w formularzu rejestracji plus podatek VAT we w┼éa┼Ťciwej obowi─ůzuj─ůcej w Rzeczypospolitej stawce (aktualnie: 23%);
  2. w przypadku kiedy us┼éug─Ö zakupi┼éa osoba fizyczna, która nie posiada miejsca zamieszkania w kraju UE - Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö na dane osoby fizycznej podane w formularzu rejestracji plus podatek VAT we w┼éa┼Ťciwej obowi─ůzuj─ůcej w Rzeczypospolitej stawce (aktualnie: 23%);
  3. w przypadku kiedy us┼éug─Ö zakupi┼éa osoba fizyczna b─Öd─ůca przedsi─Öbiorc─ů z siedzib─ů w kraju UE, posiadaj─ůca VAT UE aktywny - Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö na dane przedsi─Öbiorcy z adnotacj─ů “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach "odwrotne obci─ů┼╝enie" / "reverse charge”;
  4. w przypadku kiedy us┼éug─Ö zakupi┼éa osoba fizyczna b─Öd─ůca przedsi─Öbiorc─ů z siedzib─ů w kraju UE, posiadaj─ůca VAT UE nieaktywny - Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö na dane przedsi─Öbiorcy z adnotacj─ů “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach "odwrotne obci─ů┼╝enie" / "reverse charge”;
  5. w przypadku kiedy us┼éug─Ö zakupi┼éa osoba fizyczna b─Öd─ůca przedsi─Öbiorc─ů z siedzib─ů poza krajami UE - Us┼éugodawca wystawia faktur─Ö na dane przedsi─Öbiorcy z adnotacj─ů “np”, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT + dopisek w uwagach "odwrotne obci─ů┼╝enie" / "reverse charge”, gdzie "odwrotne obci─ů┼╝enie" / "reverse charge” oznacza przerzucenie obowi─ůzku rozliczenia (w tym odprowadzenia) podatku VAT z Us┼éugodawcy na Klienta w kraju prowadzenia przez niego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

§12 Newsletter

 1. U┼╝ytkownik moz╠çe wyrazic╠ü zgode╠Ę na zamo╠üwienie us┼éugi newslettera (subskrypcja). Us┼éuga newslettera polega na okresowym przesy┼éaniu na podany adres e-mail biuletynu marketingowego Us┼éugodawcy w tym wiadomos╠üci zawieraja╠Ęcych tres╠üci marketingowe (informacje handlowe) Us┼éugodawcy i jego partnero╠üw biznesowych (w tym tres╠üci dotycza╠Ęce Us┼éug Us┼éugodawcy i jego partnero╠üw biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie po╠üz╠üniejszym w przypadku ch─Öci uzyskania dost─Öpu do materia┼éów, tre┼Ťci czy Kursów bonusowych. 
 2. Subskrypcja newslettera jest co do zasady dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 3. U┼╝ytkownik moz╠çe w dowolnym momencie zrezygnowac╠ü z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola “Unsubscribe” (Wypisz si─Ö) w dowolnym otrzymanym od Us┼éugodawcy newsletterze lub za pos╠ürednictwem maila przes┼éanego na adres: [email protected]

§13 Postanowienia ko┼äcowe

 1. Us┼éugodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Us┼éugi spowodowanej czynnikami losowymi niezale┼╝nymi od Us┼éugodawcy (w tym czynnikami zale┼╝nymi od U┼╝ytkownika, osób trzecich lub si┼éy wy┼╝szej).
 2. Ka┼╝dorazowo sk┼éadane w Sklepie zamówienie stanowi odr─Öbn─ů umow─Ö sprzeda┼╝y i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane s─ů w j─Özyku polskim
 4. Umow─Ö uznaje si─Ö za zrealizowan─ů z chwil─ů wydania U┼╝ytkownikowi certyfikatu uko┼äczenia szkolenia, i, w trybach okre┼Ťlonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez U┼╝ytkownika tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 6. ┼╗adne z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw U┼╝ytkownika i Konsumenta, nie moz╠çe by─ç ro╠üwnie┼╝ w ten sposo╠üb interpretowane, gdy┼╝ w przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowia╠Ęzuja╠Ęcym prawem, Us┼éugodawca deklaruje bezwzgle╠Ędne podporz─ůdkowanie si─Ö i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z waz╠çnej przyczyny, jaka╠Ę jest:
  1. konieczno┼Ť─ç dostosowania Regulaminu do przepiso╠üw prawa maj─ůcych bezpo┼Ťredni wp┼éyw na Regulaminu i skutkuja╠Ęcych konieczno┼Ťci─ů zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodno┼Ťci z prawem;
  2. konieczno┼Ť─ç dostosowania Regulaminu do zalece┼ä, nakazo╠üw, orzecze┼ä, postanowie┼ä, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych w┼éadz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalno┼Ťci Platformy lub Sklepu, w tym wprowadzenie nowych us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů lub zmiana istniej─ůcych funkcjonalno┼Ťci Platformy/Sklepu maj─ůce wp┼éyw na realizacj─Ö uprawnie┼ä Stron;
  4. zmiana warunko╠üw technicznych ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;
  5. konieczno┼Ť─ç usuni─Öcia niejasno┼Ťci, b┼é─Ödo╠üw lub omy┼éek pisarskich, kto╠üre ewentualnie wyst─ůpi┼éyby w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obs┼éugi U┼╝ytkowników/Kliento╠üw;
  9. zmiana procesu zawierania umo╠üw za po┼Ťrednictwem Platformy i Sklepu.
 8. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani U┼╝ytkownicy be╠Ęd─ů powiadomieni drog─ů elektroniczn─ů na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail lub w formie wyskakuj─ůcego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.
 9. Zmieniony regulamin jest wi─ů┼╝─ůcy dla zarejestrowanego U┼╝ytkownika, kto╠üry nie wypowie umowy o prowadzenie konta na Platformie (nie zrezygnuje z konta na zasadach okres╠ülonych w § 3 Regulaminu) przed dat─ů wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmienionego Regulaminu. Termin wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmienionego regulaminu be╠Ędzie wynosi─ç co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 7 powyz╠çej.
 10. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze doste╠Ępna na stronie https://www.infoshareacademy.online/regulamin W trakcie realizacji zamo╠üwienia oraz w ca┼éym okresie opieki posprzeda┼╝owej U┼╝ytkownika obowia╠Ęzuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk┼éadaniu zamo╠üwienia. W przypadku zmiany Regulaminu wersja archiwalna b─Ödzie dost─Öpna na Platformie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie╠Ę odpowiednie obowia╠Ęzuja╠Ęce przepisy prawne. Kwestie sporne, je┼Ťli kupuj─ůcy wyrazi tak─ů wol─Ö, rozwi─ůzuje si─Ö na drodze zgodnych z prawem metod przeds─ůdowego lub pozas─ůdowego rozwi─ůzywania sporów. W ostateczno┼Ťci spraw─Ö rozstrzyga sa╠Ęd w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo.
 12. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z momentem publikacji z zastrze┼╝eniem ust. 9 powy┼╝ej.

 

Poprzednia wersja regulaminu